Nowy wymiar transmisji w Internecie


Reklama
Reklama

Reklama


Reklama
Polityka Prywatno�ci

Prywatno�� u�ytkownik�w naszego serwisu jest dla nas bardzo wa�na. Poni�ej znajduje si� informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin DrHTV.com.pl. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.

Pliki z logami

Tak jak wi�kszo�� innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach log�w. Informacje z plik�w log�w zawieraj� Tw�j numer IP, nazw� sieciow� komputera (host), Twojego dostawc� Internetu (na przyk�ad TP SA, czy Dialog), przegl�dark�, z kt�rej korzystasz (na przyk�ad Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki sp�dzasz na stronie oraz kt�re strony otwierasz, korzystaj�c z naszego serwisu.

Pliki cookie i sygnalizatory WWW

U�ywamy plik�w cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis. Mo�e to obejmowa� mo�liwo�� zalogowania do niekt�rych funkcji serwisu, jak forum, czat, czy pola formularzy.

Ponadto wy�wietlamy pochodz�ce z zewn�trznych serwis�w reklamy, aby utrzyma� nasz� stron�. Niekt�rzy z tych reklamodawc�w (np. Google poprzez program Google AdSense) mog� u�ywa� takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wy�wietlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przes�anie reklamodawcom informacji zawieraj�cych Tw�j adres IP, dostawc� Internetu, typ przegl�darki, z kt�rej korzystasz i w niekt�rych przypadkach informacj� o zainstalowaniu dodatku Flash. Na og� jest to u�ywane do wy�wietlania u�ytkownikom reklam z ich okolicy (na przyk�ad reklamy sklep�w w Warszawie serwowane u�ytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, kt�re odwiedzili wcze�niej (pokazywanie reklam firm spo�ywczych u�ytkownikowi, kt�ry cz�sto odwiedza strony kucharskie).

Pliki cookie DoubleClick DART

Ponadto mo�emy wykorzystywa� pliki cookie DART, dla cel�w wy�wietlania reklam przez system Google DoubleClick, kt�ry tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, u�ywaj�ce systemu reklamowego DoubleClick (w��czaj�c w to niekt�re reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest u�ywany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowa� ("interest based targeting"). Reklamy dobierane b�d� na podstawie historii stron, kt�re odwiedzi�e�/a� (na przyk�ad, je�li przegl�da�e�/a� strony o krakowskich zabytkach, wy�wietlone zostan� reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak pi�ka no�na). System DART wykorzystuje �informacje niepozwalaj�ce na identyfikacj� u�ytkownika�. NIE �ledzi on informacji osobistych, jak Twoje imi�, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Mo�esz w ka�dej chwili wy��czy� ten system na tej stronie.

Mo�esz zdezaktywowa� lub ca�kowicie wy��czy� pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawc�w w opcjach swojej przegl�darki internetowej lub wybieraj�c odpowiedni� opcj� w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wy��czenie plik�w cookie mo�e jednak spowodowa� niemo�liwo�� pe�nego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie b�dzie mo�na mi�dzy innymi zalogowa� si� do for oraz tworzenia i logowania do w�asnych kont.

Polityka prywatno�ci zgodna z AdSense napisana przez JenSense, polska wersja: blog SEO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLITYKA PRYWATNO�CI

Zar�wno obraz jak i d�wi�k nie s� integraln� cz�ci� serwisu. Ka�d� z dost�pnych transmisji (w rozumieniu playera) mo�na znale�� za darmo na takich stronach jak Ustream.tv, Justin.tv, Vshare.tv, Livevdo.tv czy ReyHQ.com i innych. DrHTV nie gwarantuje poprawno�ci transmisji jak i r�wnie� nie ponosi odpowiedzialno�ci za dzia�ania U�ytkownika. Wszystkie dost�pne tre�ci s� chronione prawami autorskimi ich w�a�cicieli.

1. OBOWI�ZKI

1.1 Czyni�c wszystko co mo�liwe nie jeste�my w stanie zagwarantowa� poprawnego dzia�ania transmisji. DrHTV nie ponosi odpowiedzialno�ci w przypadku wyst�pienia awarii b�d� innych zdarze�.

1.2 Wszystkie widoczne informacje s� dostarczone przez osoby trzecie. Administracja DrHTV nie ma uprawnie� ani mo�liwo�ci weryfikacji tych materia��w. Wszelkie zg�oszenia dotycz�ce naruszenia praw autorskich nale�y kierowa� bezpo�rednio do dzia��w DMCA w�a�cicieli staremu (playera).

2. PREZENTOWANE TRE�CI

2.1 Niniejsza strona internetowa zawiera jedynie ��cza hipertekstowe oraz zewn�trzne kody (tzw. embed) , kt�re prowadz� do stron prowadzonych przez osoby trzecie. Administracja nie ponosi odpowiedzialno�ci za informacj� podane w toku ich prezencji.

DrHTV.com.pl  -  Wszelkie prawa zastrzeżone (2010-2021)                                                               Polityka Prywatności - Reklama - Kontakt
       [ On-line: ]
Strona prezentuje jedynie linki (embed) znalezione w sieci. Nadawca potwierdzil legalnosc swojej transmisji na stronie dostawcy streamingu. Administratorzy strony DrHTV.com.pl nie maja uprawnien ani mozliwosci weryfikacji legalnosci nadawanych materialow.
Wszelkie zgloszenia dotyczace naruszenia praw autorskich nalezy kierowac na adresy mailowe dot. naruszen (abouse) dostawcy danego streamu.